Post

Name

Address

Telephone
Mobile No.

Mail Id

ADDL GM (MTCE) SHRI P K SAHANA Kolkata 03322314455 919433000170
DGM (ADMN & HR) SHRI K G DEBNATH Kolkata 03322302554 919432000249
DGM (VO) ETR SMT. ALPANA SAHA Kolkata 03322103999 0 alpana.saha@bsnl.co.in
DGM (F), ETR SHRI AKHIL CH. SARKAR Kolkata 03322437761 919485192079